ԾՆՆԴՈՑ. Chapter 5

1 Սա մարդկանց ազգաբանութեան այն օրերի պատմութիւնն է, երբ Աստուած ստեղծեց Ադամին։ Ըստ Աստծու պատկերի ստեղծեց նրան,
2 արու եւ էգ ստեղծեց նրանց, օրհնեց եւ ադամ, այսինքն՝ մարդ անուանեց նրանց այն օրը, երբ ստեղծեց նրանց։
3 Ադամը երկու հարիւր երեսուն տարեկանին իր նման ու իր կերպարանքով որդի ծնեց եւ անունը դրեց Սէթ։
4 Սէթին ծնելուց յետոյ Ադամն ապրեց եւս եօթը հարիւր տարի եւ ծնեց ուստրեր ու դուստրեր։
5 Ադամը մեռաւ՝ ապրելով ինը հարիւր երեսուն տարի։
6 Սէթը երկու հարիւր հինգ տարեկանին ծնեց Ենոսին։
7 Ենոսին ծնելուց յետոյ Սէթն ապրեց եւս եօթը հարիւր եօթը տարի եւ ծնեց ուստրեր ու դուստրեր։
8 Սէթը մեռաւ՝ ապրելով ինը հարիւր տասներկու տարի։
9 Ենոսը հարիւր իննսուն տարեկանին ծնեց Կայնանին։
10 Կայնանին ծնելուց յետոյ Ենոսն ապրեց եւս եօթը հարիւր տասնհինգ տարի եւ ծնեց ուստրեր ու դուստրեր։
11 Ենոսը մեռաւ՝ ապրելով ինը հարիւր հինգ տարի։
12 Կայնանը հարիւր եօթանասուն տարեկանին ծնեց Մաղաղայէլին։
13 Մաղաղայէլին ծնելուց յետոյ Կայնանն ապրեց եւս եօթը հարիւր քառասուն տարի եւ ծնեց ուստրեր ու դուստրեր։
14 Կայնանը մեռաւ՝ ապրելով ինը հարիւր տասը տարի։
15 Մաղաղայէլը հարիւր վաթսունհինգ տարեկանին ծնեց Յարէդին։
16 Յարէդին ծնելուց յետոյ Մաղաղայէլն ապրեց եւս եօթը հարիւր երեսուն տարի եւ ծնեց ուստրեր ու դուստրեր։
17 Մաղաղայէլը մեռաւ՝ ապրելով ութ հարիւր իննսունհինգ տարի։
18 Յարէդը հարիւր վաթսուներկու տարեկանին ծնեց Ենոքին։
19 Ենոքին ծնելուց յետոյ Յարէդն ապրեց եւս ութ հարիւր տարի եւ ծնեց ուստրեր ու դուստրեր։
20 Յարէդը մեռաւ՝ ապրելով ինը հարիւր վաթսուներկու տարի։
21 Ենոքը հարիւր վաթսունհինգ տարեկանին ծնեց Մաթուսաղային։
22 Ենոքը Մաթուսաղային ծնելուց յետոյ սիրելի եղաւ Աստծուն երկու հարիւր տարի եւ ծնեց ուստրեր ու դուստրեր։
23 Ենոքը ապրեց երեք հարիւր վաթսունհինգ տարի։
24 Ենոքը սիրելի եղաւ Աստծուն։ Նա անյայտացաւ, որովհետեւ Աստուած նրան տարաւ իր մօտ։
25 Մաթուսաղան հարիւր ութսունեօթը տարեկանին ծնեց Ղամէքին։
26 Ղամէքին ծնելուց յետոյ Մաթուսաղան ապրեց եւս ութ հարիւր երկու տարի եւ ծնեց ուստրեր ու դուստրեր։
27 Մաթուսաղան մեռաւ՝ ապրելով ինը հարիւր վաթսունինը տարի։
28 Ղամէքը հարիւր ութսունութ տարեկանին ծնեց որդի։
29 Նա նրա անունը դրեց Նոյ։ Ղամէքն ասաց. Սա մեզ կը հանգստացնի մեր գործերից, մեր ձեռքերի ցաւերից եւ այն երկրից, որ անիծեց Տէր Աստուած։
30 Նոյին ծնելուց յետոյ Ղամէքն ապրեց եւս հինգ հարիւր վաթսունհինգ տարի եւ ծնեց ուստրեր ու դուստրեր։
31 Ղամէքը մեռաւ՝ ապրելով եօթը հարիւր յիսուներեք տարի։
32 Նոյը հինգ հարիւր տարեկանին ծնեց երեք որդի. Սէմին, Քամին եւ Յաբէթին։